Podpis elektroniczny

Wybierz nowy podpis elektroniczny kwalifikowany i podpisuj dokumenty z aplikacją mobilną lub kartą z czytnikiem

Regulamin

1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego 

pod adresem podpisuje.online

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem podpisuje.online (zwany dalej: Sklep internetowy PODPISUJE.ONLINE), jest prowadzony przez HEXMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borgowie, NIP: 7851812658,

 1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Rubież 46 C4/88, Poznań 61-612

2) adres poczty elektronicznej: BIURO@PODPISUJE.ONLINE

1.4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej PODPISUJE.ONLINE w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy. 

2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zawierająca Umowę zakupu produktu lub usługi niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – HEXMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem PODPISUJE.ONLINE  prowadzony przez HEXMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), 2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), 

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego

2.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). 

2.10. Produkt – licencja do oprogramowania, usługa, produkt cyfrowy (np. certyfikat bezpieczeństwa, podpis elektroniczny, szkolenie online) lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Asseco Data Systems SA lub przez inny podmiot lub przez Sprzedawcę, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego;

2.11. Dowód zakupu – faktura, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu  PODPISUJE.ONLINE, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym PODPISUJE.ONLINE kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym  PODPISUJE.ONLINE konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym  PODPISUJE.ONLINE konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym  PODPISUJE.ONLINE można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  PODPISUJE.ONLINE jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie  PODPISUJE.ONLINE istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

– przelew tradycyjnym

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient mam możliwość dokonania natychmiastowej płatności przelewem, kartą lub blikiem za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności internetowych lub może skorzystać z przelewu tradycyjnego, w którego przypadku Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu  PODPISUJE.ONLINE zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3. Sklep internetowy  PODPISUJE.ONLINE umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: 

-paynow

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży. 

6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych  PODPISUJE.ONLINE wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: 

– kuriera

– przesyłki do paczkomatu

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub sms na adres/numer podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy  PODPISUJE.ONLINE. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

7 Odstąpienie do umowy

7.1. Zgodnie art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). nie ma możliwości zwrotu świadczonych usług oraz zwrotu dostarczanych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

7.2. W przypadku niezwłocznego poinformowania Sklepu internetowego, www.podpisuje.online będzie rozważał odstąpienie od umowy indywidualnie. 

7.3. W przypadku zwrotu jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8 Reklamacje

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może: 

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady, 

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady. 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres  PODPISUJE.ONLINE lub poprzez e-mail na adres KONTAKT@PODPISUJE.ONLINE. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny. 

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym PODPISUJE.ONLINE

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd. 

10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego  PODPISUJE.ONLINE, dostępnego na stronie  PODPISUJE.ONLINE

11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym  PODPISUJE.ONLINE. 11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2022.